Help

Ba�lang��

Ho� Geldiniz, SaNaL DuNYaM bir Simple Machines Forumudur(SMF)!

SMF, site sahiplerinin modifikasyonlar, temalar ve sa�lanan bir�ok zengin ek �zelliklerini kullanarak forumlar�n� istedikleri �ekle sokabildikleri, �ok esnek bir yaz�l�m paketidir. Bu y�zden g�r�n�m ve i�levsellik bak�m�ndan SMF forumlar� aras�nda farklar olu�turman�za yard�mc� olur. Yine de b�t�n SMF forumlar�n�n sahip oldu�u genel �zellikleri anlaman�z a��s�ndan bu b�l�m size yard�mc� olacakt�r.

�ncelikle, forum yap�s� ve plan�n�n tamam�n�n �rnekleri ve a��klamalar� sa�lan�r. Kay�t olarak ya da giri� yaparak ziyaret�i stat�s�nden �ye olma stat�s�ne nas�l ge�ilece�ini anlatan y�nergeler verilir, bu �ekilde ziyaret�ilerin giri� yapma, konu ekleme, hatta baz� kategori ve konular� g�rememe yetkisi kontrol alt�na al�n�r. Ziyaret�i kay�t oldu�unda ya da giri� yapt���nda profilini nas�l d�zenleyece�i, nas�l konu ekleyece�i, konulara nas�l cevap verece�i, anket, etkinlikleri nas�l d�zenleyece�i, mesaj ikonlar�n� nas�l kullanaca��, g�l�c�kleri nas�l ekleyece�i, bb kodlar�n� nas�l kullanaca�, kurulum bildirimleri, eklentiler, �zel mesaj okuma veya g�nderme konular�nda y�nlendirilir.